ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Welcome to Document Flow System - Agricultural Land Reform Office


ขอความร่วมมือให้หน่วยงานรวบร่วมรายชื่อผู้ใช้งาน พร้อมทั้งระบุ (user) และ รหัสผ่าน (password) และกลุ่ม กอง ศูนย์ สำนัก และส่วน ที่ท่านสังกัดอยู่ ของหน่วยงานท่าน
จัดส่ง ศสท.ทาง email : edocument@alro.go.th

หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศ

(นายสมชาย วนาสินชัย เบอร์โทร 02 2814967 เบอร์ภายใน 433)

เพื่อขอรหัสผ่านเข้าใช้งาน

Username
Password
 

 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2555 (1 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55) (ใช้ user และ password เดิม )
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2554 (1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54) (ใช้ user และ password เดิม )
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2552 - 2553 ( 25 ก.ย. 52 - 31 ธ.ค. 53) (ใช้ user และ password เดิม )
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2550 - 2552 ( 1 พ.ย. 50 - 24 ส.ค. 52) (ใช้ user และ password เดิม )
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2550 ( 1 ม.ค. 50 - 28 ต.ค. 50) (ใช้ user และ password เดิม )
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2548-2549 (ใช้ user และ password เดิม )
 

 

ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-2095 Copyright©CAD  |