ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Welcome to Document Flow System - Agricultural Land Reform Office


ขอความร่วมมือให้หน่วยงานรวบร่วมรายชื่อผู้ใช้งาน พร้อมทั้งระบุ(user)และ รหัสผ่าน(password)และกลุ่ม กอง ศูนย์ สำนัก และส่วน ที่ท่านสังกัดอยู่ ของหน่วยงานท่าน จัดส่ง ศสท.ทาง email:edocument@alro.go.th
หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศ

(นายสมชาย วนาสินชัย เบอร์โทร 02 2814967 เบอร์ภายใน 433)

เพื่อขอรหัสผ่านเข้าใช้งาน

Username
Password
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2552 - 2553 ( 25 ก.ย. 52 - 31 ธ.ค. 53)(ใช้ user และ password เดิม )
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2550 - 2552 ( 1 พ.ย. 50 - 24 ส.ค. 52)(ใช้ user และ password เดิม )
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2550 ( 1 ม.ค. 50 - 28 ต.ค. 50)(ใช้ user และ password เดิม )
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2548-2549
 


ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. 0-2280-3911, 0-2280-3872 โทรสาร. 0-2280-2095 Copyright©CAD  |