[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
headerphoto

Webboard

หน้าแรก webboard  >> ถาม-ตอบที่ดิน ส.ป.ก.  >> การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> << 1 2 3 >>

Topic  :  การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556  เข้าชม : 170431 
Start by : Narongrit Dot Net Member  number [ กระทู้สะสม : 1 ] [ คะแนน : 1 ]

เมื่อปีที่แล้ว กรมที่ดินจังหวัดได้มารังวัดที่ของเพื่อนบ้านซึ่งติดกับที่ดินของคุณพ่อ นายช่างของกรมที่ดินบอกว่าที่ของเราอยู่ในพื้นที่โฉนดของกรมที่ดิน ให้พ่อมาขอยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เพื่อมาเปลี่ยนเป็นโฉนดของกรมที่ดิน พ่อได้ไปยื่นเรื่องไว้ที่ ส.ป.ก.แพร่ และ ส.ป.ก.แพร่ได้ส่งเรื่องมาในกรมตั้งแต่ ตุลาคม 2555 อยากทราบการยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 มีขั้นตอนยังไงบ้าง ต้องใช้เวลาในการพิจารณานานเท่าไหร่ จะได้อธิบายให้คนทางบ้านถูก บางที่ชาวบ้านเค้าก็ไม่เข้าใจขั้นตอน ขอบคุณค่ะ 
 


RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 1]
เสาร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:11:56
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.11.XXX

คำตอบ :     ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก. ขอตอบและเรียนให้ท่านทราบ ดังนี้

                ที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส... เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้นหากมีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น ส.ค.๑ น.ส. ๒ และ น.ส.๓ ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินสามารถนำไปออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ แต่ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่สามารถนำไปออกโฉนดที่ดินได้

            กรณีเกษตรกรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ทับซ้อนกับพื้นที่มี ส.ค.๑ น.ส. ๒ น.ส.๓ หรือนอกเขตปฏิรูปที่ดินที่สามารถออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือโฉนดที่ดินได้ ประสงค์จะออกเอกสารสิทธิในที่ดินของกรมที่ดิน ต้องนำเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ มาคืน ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมยื่นเรื่องขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ยกเลิกเอกสาร    ส.ป.ก. ๔-๐๑ ฉบับดังกล่าว

             โดย ส.ป.ก. ได้มีบันทึกข้อตกลงกับกรมที่ดิน เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

                    ๑. กรณีที่มีผู้ยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะทำการตรวจสอบเอกสาร ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เสร็จแล้ว จะสำเนาหลักฐาน เช่น คำขอออกเอกสารสิทธิ หลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน แผนที่๑:๕๐,๐๐๐ ใบไต่สวนหรือแบบบันทึกการสอบสวนและพิสูจน์ทำประโยชน์เฉพาะราย รายงานผลการรังวัด (ร..๓) และรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว.๙) ที่ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้วให้ ส.ป.ก.พิจารณาก่อนว่าจะคัดค้านการออกเอกสารสิทธิในที่ดินนั้นๆ หรือไม่

                ๒. เมื่อ ส.ป.ก.ได้รับเอกสารจากสำนักงานที่ดินจังหวัดแล้วให้ ส.ป.ก. แจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดทราบโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินต่อไป เว้นแต่ว่า ส.ป.ก.จังหวัด เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวแตกต่างไปจากข้อมูลที่ ส.ป.ก.มีอยู่ อันเป็นเหตุให้คัดค้านได้ว่า ส.ป.ก.มีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ให้ ส.ป.ก.จังหวัด คัดค้านโดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลและหลักฐานไปยังสำนักงานที่ดินภายในกำหนดเวลาตามประกาศการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานที่ดินแล้วแต่กรณี ทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามอำนาจหน้าที่

               ๓. กรณีที่ราษฎรยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) มาเป็นหลักฐาน เมื่อสำนักงานที่ดินส่งเรื่องพร้อมหลักฐานให้ ส.ป.ก.จังหวัด แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ ส.ป.ก.ส่วนกลางเพื่อตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ เพื่อตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ในพื้นที่แปลงนั้นเมื่อ ส.ป.ก.ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณาแจ้งผลแก่สำนักงานที่ดินต่อไป (ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาตามนโยบาย เพื่อให้มีความรอบคอบในการป้องกันการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ โดยใช้ ส.ค.๑)

           ๔. เมื่อดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนงานที่กำหนดแล้ว หาก ส.ป.ก. มิได้คัดด้านการขออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินข้างต้น และแจ้งสำนักงานที่ดินแล้ว ส.ป.ก.จังหวัด จะนำรายชื่อและแปลงที่ดินดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อเพิกถอนมติการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์และยกเลิกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ฉบับดังกล่าว

              ตามขั้นตอนการดำเนินงาน ในการยื่นเรื่องถึง ส.ป.ก.จังหวัด จนถึงการยกเลิกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ จะใช้ระยะเวลาประมาณ ๖ – ๘ เดือน ขึ้นอยู่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเมื่อใด และ ส.ป.ก.จังหวัด นำเรื่องการเพิกถอนเอกสารนั้นเข้าพิจารณา

             ทั้งนี้ ให้ท่านได้โทรศัพท์ติดตามเรื่อง หรือติดต่อสอบถาม ส.ป.ก.จังหวัด นั้นเป็นระยะๆ

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 2]
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:11:56
โดย : Narongrit Dot Net Member  chaichana  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

 ขอติดตาม
               ที่ดินของพ่อซึ่งปัจจุบัน อายุ 79 ปี ไปทำเรื่องขอออกโฉนดตั้งแต่ปลายปี 2552 แต่เนื่องจาก เอกสารสิทธิ์ สปก.ทับ นส.3 สำนักงานที่ดินได้ตรวจสอบแล้ว นส.3 ฉบับดังกล่าว ออกมาจาก สค.1 โดยชอบด้วยกฏหมาย แต่ยังไม่สามารถโฉนดได้ เนื่องจาก สปก.ได้ออกหนังสือให้ชลอการออกโแนดไว้ก่อน จนปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับคำตอบจาก สปก.ว่าจะคัดค้านการออกโฉนดหรือไม่  ไปติดตามเรื่องที่ สปก.จังหวัดกำแพงเพชร  5 -6 ครั้งก็ได้รับคำตอบคือ สปก.ใหญ่ ยังไม่ตอบกลับมา กระผมจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 
                                                             
                                                                                                                 ขอบคุณครับ
Attach File : 1374739916เอกสารประกอบ.rar
 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 3]
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:17:48
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.11.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่านดังนี้

                   การขอออกโฉนดที่ดินด้วยเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่สามารถนำไปออกโฉนดที่ดินได้ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ ส.ค.๑ หรือ น.ส.๒ หรือ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. ซึ่งได้มีมาก่อน ส.ป.ก.ได้รับที่ดินนั้นมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน โดยผู้ถือครองสามารถนำไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินแม้ว่าจะมีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ แล้วก็ตาม

                   ส.ป.ก. และกรมที่ดิน มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวว่าจะคัดค้านการออกโฉนดที่ดินหรือไม่ ซึ่งหากที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตชัดเจนไม่ล้ำแปลงรอบข้าง ส.ค.๑ นั้น ออกมาโดยชอบของกฎหมายเป็นพื้นที่แปลงนั้นจริง และข้อมูลการแจ้ง ส.ค.๑ ของราษฎรไม่ทับซ้อนกับที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ เนื้อที่ที่รังวัดใหม่ไม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค.๑ หากมีข้อแตกต่างได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว ก็เป็นหลักสำคัญในการไม่คัดค้าน

                   ข้อกำหนดในปัจจุบัน ส.ป.ก.กำหนดเป็นนโยบายดำเนินการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อป้องกันการนำหลักฐานที่กล่าวมา (ส.ค.๑ และ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. ที่ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค.๑) ไปขอออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ โดยตรวจสอบกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศฉบับที่จัดทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการมีอยู่ถึงร่องรอยการทำประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ ส.ป.ก.ส่วนกลางตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบจาก ส.ป.ก. แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดจะนำไปพิจารณาเพื่อแจ้งสำนักงานที่ดินว่าจะคัดค้านการออกโฉนดที่ดินแปลงนั้นหรือไม่

                   เนื่องจากมีผู้ยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดินตามที่กล่าวมาจำนวนมากที่ส่งเรื่องให้ ส.ป.ก.ตรวจสอบ จึงทำให้การตรวจสอบและแจ้งผลให้ ส.ป.ก.จังหวัดล่าช้า ซึ่ง ส.ป.ก.ได้มีการเร่งรัดการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้นแล้ว

                   ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งที่ ส.ป.ก.จังหวัดเพื่อให้เร่งรัดติดตามเรื่องให้แก่ท่านได้

 

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 4]
จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10:04:24
โดย : Narongrit Dot Net Member  mashimoro  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

อาจจะนอกเรื่องหน่อยนะครับ ขอโทษทีเดือดร้อนจริงๆ พอดีที่ ที่บ้านผมมีที่อยู่30กว่าไร่ แล้วทีเนี้ยตอนที่รัฐบาลประกาศว่าให้ไปแจ้งที่ดินเข้า  ส.ป.ก. แต่ว่าบ้านผมไม่ได้ไปแจ้งเข้า  แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้เพราะว่ามีคนข้างไร่ติดกันไปแจ้งชื่อว่าที่ดินพื้นนี้เป็นของตนเองทั้งๆก็รู้อยู่ว่าที่ดินพื้นนี้ป็นของบ้านผม แล้ว ส.ป.ก. ก็ออกใบให้  ก็เท่ากับว่าตอนนี้ที่ดินบ้านผมกลายเป็นของเค้าเสียแล้ว แต่ว่าทางเราก็ไปยื่นหนังสือคัดค้านไว้แล้วเอาพยานทั้งสามด้านที่ติดที่ดินไปเป็นพยานแล้วแต่ว่าทาง ส.ป.ก.ก็นิ่งเฉยแล้วบอกว่าเดี๋ยวสรุปแล้วจะโทรไปบอก แต่มันนานมากแล้วเกือบ2ปีได้แล้วครับ อยากทราบว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้กระบวนการนี้เสร็จโดยเร็วบ้างไหมเพราะว่าแม่ของผมเครียดกับเรื่องนี้มากกลัวจะเสียที่ดิน
 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 5]
จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 11:03:50
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                   ตามที่ท่านกล่าวมาถือเป็นอุทาหรณ์ อันสำคัญเพราะว่าก่อนที่ ส.ป.ก.จะดำเนินการจัดที่ดินแห่งพื้นที่ใดจะมีการแจ้งให้ผู้ถือครองที่ดินดังกล่าวทราบและเข้าร่วมกระบวนการจัดที่ดิน ซึ่งจะมีการสำรวจรังวัด สอบสวนสิทธิ พิจารณาคัดเลือกให้เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน และมอบเอกสารสิทธิในที่ดินให้เกษตรกร การที่เราไม่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินจึงเกิดผลให้ที่ดินที่เราทำประโยชน์อยู่มีผู้อื่นนำไปอ้างสิทธิกับเจ้าหน้าที่ และเกิดการจัดที่ดินผิดพลาดได้

                   หากมีการจัดที่ดินผิดพลาด ดังกรณีของท่านที่ได้ยื่นเรื่องคัดค้านไว้แล้วนั้น ส.ป.ก.จังหวัดจะเป็นผู้สืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการจัดที่ดินผิดพลาดจริง มิใช่เป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายที่มีการซื้อขายที่ดินกัน จะใช้ระยะเวลาในการสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง นำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อยกเลิกการจัดที่ดินส่วนที่ผิดพลาด และจัดให้ผู้ถือครองทำประโยชน์ให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานาน

                   ทั้งนี้ ท่านมิต้องกังวลเพราะหากเราเป็นผู้ถือครองทำประโยชน์อยู่อย่างเต็มความสามารถ และได้ยื่นเรื่องคัดค้านการจัดที่ดินให้ผู้อื่นในแปลงดังกล่าวไว้แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดจะต้องดำเนินการต่อไป หากท่านเห็นว่าระยะเวลานานไป ท่านสามารถโทรศัพท์หรือสอบถามหรือยื่นเรื่องเร่งรัดได้กับ ส.ป.ก.จังหวัดนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ

ตอบโดย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 6]
ศุกร์ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 22:09:39
โดย : Narongrit Dot Net Member  kruphan  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

 ขอสอบถามครับว่า โฉนด ส.ป.ก.4-01ช. มีคนบอกว่า ทาง ส.ป.ก. จะโอนกรรมสิทธิ์นี้ให้อยู่ในการดูแลของกรมที่ดินได้ ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าครับ และหากไปอยู่ในการดูแลของกรมที่ดินโฉนดฉบับนี้ สามารถเปลี่ยนเป็น น.ส.3 ได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแน่ชัด ก็เอาไปพูดกันต่าง ๆ นา ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่า รบกวนท่านช่วยตอบคำถามนี้ทีนะครับ จะได้นำไปขยายต่อได้ถูกต้อง ขอบคุณครับ
 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 7]
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:56:19
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                   ที่ดินของรัฐที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบมาดำเนินการจัดให้เกษตรกรซึ่งถือครองทำประโยชน์อยู่เดิมเข้าทำประโยชน์ จะมอบสิทธิเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑)

                   กรณี ที่ดินแปลงเกษตรกรรมหรือที่ดินทำกิน ใช้แบบพิมพ์จำนวน ๔ แบบ คือ (๑) ส.ป.ก. ๔-๐๑ (๒) ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก (๓) ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข และ (๔) ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ที่ออกให้อยู่ในปัจจุบัน คือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข  สำหรับแบบอื่นๆ ได้ยกเลิกการออกให้ แต่ที่ออกให้ไปแล้วยังคงใช้ได้และถูกต้องตามกฎหมาย

                   สำหรับที่ดินแปลงชุมชนหรือที่ดินอยู่อาศัย จะใช้แบบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ช

                   ที่ดินตามที่ให้สิทธิกับเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ผู้ที่มีสิทธิไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินกับกรมที่ดินได้จึงมีเพียง ส.ป.ก. เท่านั้น เกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิตามที่กล่าวมาเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่งไม่สามารถไปยื่นขอออกโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ กับกรมที่ดินได้

                   ดังนั้น ส.ป.ก.ไม่สามารถที่จะโอนที่ดินไปให้กรมที่ดินดูแลได้ เพราะกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของ ส.ป.ก. เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์หมุนเวียนสู่ผู้ไม่มีที่ดินทำกินต่อไป

ตอบโดย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 8]
จันทร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 15:37:20
โดย : Narongrit Dot Net Member  chayawat  [ กระทู้สะสม : 2] [ คะแนน : 0]

มรดกเป็นที่ดิน สปก ประมาณ 20 ไร่ เป็นชื่อลุง เป็นส่วนของพ่อ 5 ไร่ ต่อมาพ่อเสียชีวิตได้คุยกับลุงขอให้แบ่งแยก แต่ลุงบอกว่าให้รอก่อนเพราะได้เอาโฉนดที่ดินไปจำนองไว้  ต่อมาลุงคิดจะขายที่ดิน แต่ผมไม่ยอมขายด้วยทำให้ลุงไม่พอใจ เลยบ่ายเบี่ยงไม่ยอมแบ่งแยกให้ ผมจะทำอย่างไรได้บ้างครับ 


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 9]
อังคาร ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 07:28:05
โดย : somsak.p 
IP :
172.16.105.XXX

 คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                   ก่อนอื่น ส.ป.ก.ขอทำความเข้าใจก่อนว่าที่ดินที่ ส.ป.ก.จัดให้เกษตรกร โดยให้สิทธิอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ไม่สามารถนำไปขาย หรือให้ผู้อื่นเข้าทำประโยชน์ได้ นอกจากจะโอนสิทธิให้กับทายาทโดยธรรม ประกอบด้วย (๑) คู่สมรส (๒) บุตร (๓) พ่อหรือแม่ (๓) พี่หรือน้อง และ (๔) หลาน (ลูกชองลูก หรือลูกของพี่ หรือลูกของน้อง) เท่านั้น

                   ท่านซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม (ลูกของน้อง) มีสิทธิที่จะรับการโอนสิทธิในที่ดินได้ ตามกฎหมาย ส.ป.ก. ผู้ได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเองพร้อมครอบครัว

                   การนำที่ดินไปประกันการรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ผู้ได้รับสิทธิสามารถดำเนินการได้ แต่หากจะทำการโอนสิทธิต้องดำเนินการชำระหนี้ให้หมดเสียก่อนเพื่อนำเอกสารสิทธิมาทำการโอนสิทธิ หรือต้องทำความตกลงกับ ธ.ก.ส. ว่าผู้ใดจะรับจ่ายเงินที่คงค้าง หรือใช้หลักประกันอย่างอื่นตามที่ ธ.ก.ส.กำหนด

                   กรณีของท่าน ซึ่งทำประโยชน์ในที่ดินในส่วนของท่านที่เคยแบ่งกันทำประโยชน์ โดยสิทธิในที่ดินเป็นชื่อของลุงท่าน หากตกลงกันไม่ได้ ลุงท่านไม่แบ่งที่ดิน (โอนสิทธิ)ให้ ท่านสามารถยื่นคำร้องให้ ส.ป.ก.จังหวัดให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยหาทางออกของเรื่องให้ท่านได้ พร้อมนี้ ให้แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัดว่าท่านได้ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ร่วมกับพ่อท่านมาก่อนที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินหรือทำประโยชน์มาตั้งแต่เมื่อใด เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัดจะได้ดำเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง หาข้อยุติ แก้ไขปัญหาให้ท่านต่อไป

ตอบโดย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

RE : การยกเลิก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดของกรมที่ดิน [ ความเห็นที่ 10]
พุธ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 10:38:36
โดย : Narongrit Dot Net Member  koonkoon  [ กระทู้สะสม : 1] [ คะแนน : 0]

 ปี 53 ได้ยื่นเรื่องยกเลิก สปก.ซึ่งเดิมเป็นชื่อของพ่อ  เริ่มจากค้นพบว่าที่มีใบสค.๑ ยื่นเรื่องรังวัด ตรวจสอบหลักฐาน สอบพยานบุคคล ที่ข้างเคียง ทุกขั้นตอน และกระบวนการตามกฎหมายกับที่ดินอำเภอ ส่งเรื่องขอยกเลิก สปก.ที่จังหวัดอำนาจเจริญ รอตรวจสอบภาพถ่าย ทางอากาศ ก.ย. 57 ภาพถ่ายทางอากาศมาถึง ดีใจมาก จะได้เสร็จเรื่องซักที หลังจากรอมา 4 ปี กับ การยกเลิก สปก. แป่ว!.......ใจหายเมื่อท่านนิติกรประจำสปก.จังหวัดอำนาจเจริญบอกว่าภาพถ่ายทางอากาศแจ้งว่า ไม่มีการทำประโยชน์ 100 % ขอคัดค้าน ....ภาพถ่ายตั้งแต่ปีมะโว้...ท่านผอ.กองช่างพูดไม่ได้เพราะท่านรู้ความจริงว่าปัจจุบันที่ดินมีสภาพอย่างไร  ท่านนิติกรใจดีแนะนำให้ไปฟ้องศาลปกครอง ...อยากบอกว่าทำไมท่านนิติกรไม่ดูที่หลักฐานที่กรมที่ดินเขาได้รังวัดมา ไม่เกินพื้นที่ในสค.๑ เลย มีการทำประโยชน์ทุกอย่างตั้งแต่เริ่มมี สค. ๑ จนถึงปัจจุบัน ที่ดินใส่หลักฐานและภาพถ่ายไว้หมด หรือไม่ท่านกรุณาเดินลงมาจากสำนักงานมาลงพื้นที่หน่อยซิคะท่านจะได้รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไง ถ้าคัดค้านว่าไม่ทำประโยชน์ ๑๐๐ % แล้วท่านมาออก สปก.ให้พ่อทำไมยังท้าให้ฟ้องอีก...เฮ้อ คนแก่ เห็นเขาได้ สปก.นึกว่าจะดี เป็นแบบนี้ไม่ไหวเลย รุ่นลูกจะรับต่อแต่เป็นข้าราชการรับไม่ได้เราค้นหลักฐานและทราบจากกำนัน ว่าพื้นที่ในหมู่บ้านเราเปน สค.๑ จึงอยากได้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของเราบ้าง....กลับเป็นแบบนี้ ไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอค่ะนอกจากคัดค้าน และฟ้องศาลปกครอง ซึ่งต้องรอๆๆๆ..........เสียเงิน เสียเวลาจากการกระทำและความผิดของใคร...มาตรวจสอบร่วมกับที่ดินไม่ได้เหรอคะว่าจริงๆมันเป็นยังไง.......ทุกคนเจอแบบนี้หมด กำลังคุยกันที่จะฟ้องศาลหลายคน ค่าใช้จ่ายใครรับผิดชอบ...คำตอบ :        ตามคำถามของท่าน ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบและตอบคำถามของท่าน ดังนี้

                   ๑. ส.ป.ก. กำหนดให้ ส.ป.ก.จังหวัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานการขอออกโฉนดที่ดินโดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ให้ ส.ป.ก.เพื่อตรวจสอบกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศฉบับที่จัดทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการ  มีอยู่ถึงร่องรอยการทำประโยชน์ ก่อนนำไปประกอบการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านแจ้งผลให้สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะดูว่าการแจ้งการครอบครองที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้นั้น มีร่องรอยการทำประโยชน์ในสมัยที่แจ้งนั้นจริงเท็จประการใด

                   ๒. การแจ้งผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ของ ส.ป.ก.โดยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของ ส.ป.ก.จังหวัดเท่านั้น ซึ่ง ส.ป.ก.ไม่ทราบข้อเท็จจริงตามสภาพของพื้นที่ได้

                   ๓. การพิจารณาว่าคัดค้านหรือไม่คัดค้านของ ส.ป.ก.จังหวัด ควรพิจารณาในภาพรวมของ ส.ค.1.ว่าได้มีการทำประโยชน์หรือไม่.หรือการใช้ประโยชน์จากลักษณะการเพาะปลูกพืชแห่งท้องถิ่นนั้น สำหรับการไม่ทำประโยชน์.ซึ่งได้ระบุว่าเป็นไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้านั้น.เป็นการประมวลตามมิติของภาพตามหลักวิชาการ.ซึ่งหากได้พิจารณากับข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หากพบว่ามีการปลูกพืชในเชิงวนเกษตรหรือสวนสมรม (ลักษณะการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หลายชนิดให้เกื้อ***ลกันของภาคใต้) ทำให้แผนที่รูปถ่ายทางอากาศระบุว่าไม่ทำประโยชน์ซึ่งควรนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบด้วย.

                   ทั้งนี้ นอกจากร่องรอยการทำประโยชน์ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ส.ป.ก.จังหวัดต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีแนวเขตชัดเจนไม่ล้ำแปลงรอบข้างและข้อมูลการแจ้ง ส.ค.๑ ของราษฎรชอบด้วยกฎหมายไม่ทับซ้อนกับที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ รวมไปถึง หากเนื้อที่ที่รังวัดใหม่แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค.๑ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)

                    . ในการพิจารณาคัดค้านหรือไม่คัดค้านเป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด โดยในการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ได้ดำเนินการอ่านแปลตามข้อเท็จจริง.จากภาพถ่ายทางอากาศ

                   ๖. สำหรับผู้ถือครองที่ดินรายใด ได้รับผลกระทบจากการคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินของตน จาก ส.ป.ก.จังหวัด โดยมิได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมได้ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดว่า ในเรื่องใด และระยะเวลาใด ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้

                   ส.ป.ก.ขอเรียนให้ท่านทราบเพิ่มเติมว่า หน้าที่ของ ส.ป.ก.จะดำเนินการให้สิทธิในที่ดินแก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคต และยังต้องคุ้มครองรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรไว้ให้ผู้เป็นเกษตรต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้รับสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก.ต้องเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น มิได้ให้ที่ดินเป็นทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระในตลาดซื้อ ขายที่ดิน

ตอบโดย : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.


 [ ขึ้นบน ]  

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>

เพิ่มความคิดเห็น

Re หัวข้อ :
แนบรูปประกอบ : Limit 100 kB
ข้อความ :  

คลิกเปลี่ยนรหัส
ใส่รหัสที่ท่านเห็น
ชื่อ/email :

สมาชิกที่ login เท่านั้นถึงจะแสดงความเห็นได้